Εργασίες κατά τη διάρκεια συντήρησης συμβατικού ανελκυστήρα από εξειδικευμένο τεχνικό.

 • Επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών) και φροντίζει για τη λίπανση τους.
 • Επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.
 • Επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του φρέατος.
 • Επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.
 • Ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου, θαλάμου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου.
 • Ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και αν ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τετράμηνο
 • Ελέγχει την κατάσταση των φερμούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.
 • Ελέγχει τη στάθμη ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα.
 • Ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής ή βλάβης.
 • Ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, των ηλεκτρονόμων ανόδου-καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη.
 • Ελέγχει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, το φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος.
 • Ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει
 • Ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες)
 • Αποκαθιστά τον σωστό φωτισμό στους θαλάμους αντικαθιστώντας τους καμένους λαμπτήρες.